Uitleg financieringsvormen (WMO/Jeugdwet/BW/WLZ)

De aangesloten CKZ-leden bieden zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen in 4 domeinen binnen de gezondheidszorg.

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Jeugdwet
  • Beschermd Wonen
  • Wet Langdurige zorg

Hieronder vindt u meer informatie en uitleg over deze soorten zorg.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):
Soms lukt het mensen niet om zonder hulp zelfstandig te blijven wonen of op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. De oorzaak hiervoor kan liggen bij een beperking, een ziekte of andere problemen. De gemeenten in Zeeland ondersteunen mensen die het op eigen kracht niet redden. Individuele begeleiding of dagbesteding zijn instrumenten die een gemeente in kan zetten om mensen te ondersteunen.

Voor een aanvraag ondersteuning vanuit de WMO kunt u terecht bij de gemeente in uw woonplaats.

Jeugdwet:
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan kinderen van 0-18 jaar. Zij zetten zich in bij het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Dit om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.

Contactgegevens Toegang per gemeente


Beschermd Wonen in Zeeland (BW):
Mensen die vanwege ernstige psychiatrische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om zich zelfstandig in de samenleving te handhaven en (mede daardoor) een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen, kunnen een beroep doen op beschermd wonen (BW). Als hun aanvraag wordt toegekend, kunnen zij gedurende bepaalde tijd verblijven in een voorziening waar bescherming en toezicht wordt geboden, zo nodig op 24/7 basis.

Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening in de Wmo. Wie hiervoor in aanmerking wil komen meldt zich bij de gemeente waar men woont of waar men verblijft. In de praktijk kan men terecht bij de gemeentelijke Wmo-toegangsorganisatie. Klik hier voor een overzicht per gemeente in Zeeland. Ook instellingen of verwijzers zoals huisartsen, psychiaters of eerstelijns-psychologen kunnen – namens hun cliënt – een melding doen. Beoordeling van een aanvraag vindt plaats volgens de toegangsregeling beschermd wonen Zeeland 2020 en aan de hand van een hiervoor vastgesteld afwegingskader.

Alle Zeeuwse gemeenten werken vanaf 2020 samen in een gezamenlijke toegang voor beschermd wonen. Het proces van aanmelding, onderzoek en besluit is centraal geregeld. Het CZWbureau beheert hiervoor de ‘Centrale Voordeur’.

Beschermd wonen biedt ondersteuning, maar is geen behandeling. Behandeling voor psychiatrische problemen wordt geboden door een psychiater of psycholoog. De behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor wie kan worden vastgesteld dat men vanwege een psychiatrische aandoening blijvend op bescherming en toezicht is aangewezen, kan de Wlz worden ingeroepen (Wet Langdurige Zorg). Een aanvraag hiervoor wordt gedaan bij het CIZ.


Wet langdurige zorg (WLZ):
Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

De kleinschalige zorgaanbieders bieden begeleiding en dagbesteding vanuit de WLZ. U heeft hiervoor een indicatie van het CIZ voor nodig. Klik hier voor meer informatie over een aanvraag.


Als u zorg ontvangt vanuit de WLZ dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage aan het CAK.
Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. U ontvang een factuur voor deze eigen bijdrage.
Klik hier voor het berekenen van uw eigen bijdrage.