Vacatures

CKZ zoekt lid Raad van Toezicht.

CKZ Zeeland is een coöperatie van thans 67 leden/ondernemers, werkzaam in Zeeland en West-Brabant in de domeinen langdurige zorg, beschermd wonen, jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning.
Bij CKZ kan iedereen met een hulpvraag binnen de dienst maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, jeugdzorg en beschermd wonen terecht voor:

  • Dagbesteding
  • Begeleiding, coaching
  • Wonen (begeleiding en beschermd)

In verband met het tussentijds aftreden van een lid zoeken wij een

Lid Raad van Toezicht

Taken van de Raad van Toezicht zijn:
a. De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de coöperatie;
b. De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de coöperatie;
c. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
d. De financiële verslaglegging;
e. De kwaliteit en veiligheid van zorg;
f. De naleving van wet- en regelgeving;
g. De verhouding met belanghebbenden;
h. Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en
    verantwoordelijkheid van de coöperatie;
i.  Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en optreden als klankbord;
j.  Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische,
    organisatorische, investerings- en performancebeslissingen;
k. Etisch leiderschap;
l.  het functioneren als functioneel werkgever van het bestuur en het
    voeren van functioneringsgesprekken;
m. Woont de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering van CKZ Zeeland bij.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.
Leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over:

Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten

De leden van de raad van toezicht beschikken over een academisch denk- en werkniveau. Een aanzienlijk deel van de raad van toezicht heeft bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben, zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

Branchekennis

Minstens een lid heeft inhoudelijke kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen spelen. Daarnaast dient dit lid in staat te zijn om ondanks eigen specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de raad van toezicht en bestuur.

Alle overige leden hebben een uitstekend gevoel voor dit soort organisaties (met hun professionals) en de politieke en maatschappelijke context en houden zich gedurende de uitoefening van de functie als toezichthouder op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorgsector.

Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties

Enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Enkele leden hebben ervaring bij (semi-) publieke organisaties. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.

Financiële deskundigheid

Minstens één lid van de raad van toezicht heeft dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat hij/zij op dat gebied in staat is kritisch toezicht te houden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Hij/zij kan vanuit deze expertise een hoogwaardig klankbord voor het bestuur zijn. Dat betekent dat hij/zij de financiële gegevens kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Juridische deskundigheid

Minstens één lid heeft algemene juridische deskundigheid en is hiermee in staat op dit gebied kritisch toezicht te houden en als klankbord te fungeren.

Netwerken

De (leden van de)raad van toezicht heeft een zekere verankering in de regio. Zij maken deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio leeft (onder meer bij (potentiële) patiënten en medewerkers) en waardoor zij zicht hebben op de (zorg)infrastructuur en andere voor de organisatie relevante terreinen en relevante contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

Alle leden hebben affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de CKZ en de met haar verbonden (zorg)organisaties en voelen zich betrokken bij wat er speelt. De leden zijn in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden zijn in staat om met de door de raad van bestuur verstrekte informatie snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom de CKZ en in complexe strategische vraagstukken en zich hierover een oordeel te vormen. Dit betekent dat de leden over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Ontvankelijk

De leden zijn ontvankelijk en staan open voor elkaar en het bestuur. De leden zijn in staat om met aandacht te kunnen luisteren en te kunnen observeren.

Besluitvaardig

De leden zijn besluitvaardig. Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor genomen besluiten en durven waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

De leden nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van de raad van bestuur en collega-toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. De leden hebben het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en daad terzijde te staan en als klankbord te fungeren.

Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen

De CKZ heeft als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken, met vele, soms tegenstrijdige, in- en externe belangen. De leden van de raad van toezicht hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming.

Samenwerken in teamverband

De leden van de raad van toezicht zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van andere leden meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en leveren een bijdrage aan een open en kritisch klimaat.

Kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen en/of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Communicatieve vaardigheden

De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Procedure

Van het lid dat nu wordt gezocht gaat de voorkeur uit naar een vrouw met een juridische achtergrond en affiniteit met de zorg.
Nadere informatie over de CKZ Zeeland is te vinden op de website: www.ckzzeeland.nl Op (telefonisch) verzoek kan nadere informatie worden opgevraagd bij de managementassistente, mw. D. de Bil, telefoon 0113-745414.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer P.P.J. den Boer, voorzitter Raad van Toezicht.
Email: [email protected]
Tel.  : 06-12458183

Bent u geïnteresseerd, dan dient u uiterlijk zondag 16 mei 2021 uw brief met CV in te sturen naar CKZ Zeeland, Industriestraat 14, 4462  EZ  Goes of mailen naar [email protected]

De gesprekken vinden plaats in week 21, in week 20 worden de uitnodigingen verzonden.
Na de gesprekken zal een voordracht plaatsvinden aan de cliëntenraad en met dat advies zal de verdere voordracht aan de Algemene Ledenvergadering van CKZ Zeeland plaatsvinden op 23 juni 2021. Tevens zal daarin de benoeming worden bekrachtigd.


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

ISO Kiwa Beeldmerk 9001
© & realisatie