Privacy beleid

Algemeen

Binnen CKZ wordt gewerkt met persoonsgegevens van leden, cliënten van leden, medewerkers en bestuurders. Al deze betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat CKZ zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaat met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. 
Het beschermen van de privacy is complex. Nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van digitalisering, stellen regelmatig andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. CKZ is zich hier ten volle van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd is en blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en bewustwording bij medewerkers, voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. 

CKZ geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy van alle betrokkenen waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie en op alle processen, onderdelen en gegevensverzamelingen van CKZ. Dit beleid is in lijn met het algemene beleid van CKZ en met de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. 

CKZ geeft uitvoering aan het privacy beleid door middel van 

  • het privacyreglement
  • procedures en werkinstructies
  • het verwerkingsregister voor verwerking van persoonsgegevens 
  • verwerkersovereenkomsten met relevante partijen 

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

CKZ is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het eigen beleid. 
Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: 

  • de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 

Uitgangspunten

CKZ gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. CKZ houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op een passende, behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

Grondslag en doelbinding 
Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 

Dataminimalisatie 
CKZ verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn. CKZ streeft naar minimale gegevensverwerking.  

Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voorgeschreven en/of nodig is. 

Integriteit en vertrouwelijkheid 
CKZ gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. CKZ zorgt voor passende beveiliging van persoonsgegevens. 

Delen met derden 
In het geval van samenwerking met of (wettelijke) controles door externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van of inzage in persoonsgegevens, maakt CKZ afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. CKZ controleert deze afspraken minimaal eenmaal per jaar. 

Subsidiariteit 
Voor het bereiken van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt. 

Proportionaliteit 
De inbreuk op belangen van betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel. 

Rechten van betrokkenen 
CKZ honoreert alle rechten van betrokkenen. 

Dit privacy beleid treedt in werking op 24 mei 2018 

Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig (tussentijds) herzien. 


Coöperatie van ondernemers
in de Kleinschalige zorg in Zeeland

0113 745414 · [email protected]

Bezoek- en postadres
Industriestraat 14 · Kantoor 2/3 · 4462 EZ Goes

© & realisatie